Όροι Χρήσης (7/2021 -V.1)

 

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο dataprotection-toolkits.com της Trust Plan. Εδώ θα βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία συμμόρφωσης της επιχείρησής σας με το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων στις κατάλληλες «εργαλειοθήκες».

 

 1. Γενικά – Πεδίο Εφαρμογής

1.1.Το έγγραφο αυτό, περιγράφει τους όρους χρήσης που εφαρμόζονται και ισχύουν σε όλες τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται μέσω του ιστότοπου με την επωνυμία «dataprotection-toolkits.com» από την εταιρεία TRUST PLAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.  (εφεξής TRUST PLAN), οι οποίοι θα αναφέρονται ως εξής «οι όροι». Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς. Η χρήση του dataprotection-toolkits.com και εν γένει η παροχή των υπηρεσιών μας, προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. Σας διευκρινίζουμε ότι οι υπηρεσίες μας προορίζονται για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής (ατομική επιχείρηση, εταιρεία) που δρουν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας και όχι για μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα που ενδέχεται να είναι ή να καταστούν υπεύθυνοι επεξεργασίας για οποιοδήποτε λόγο αλλά δεν ασκούν κατ’ ουσία επιχειρηματική δραστηριότητα.

1.2. Η εταιρεία μας η οποία διαχειρίζεται τον ιστότοπο είναι η Trust Plan Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, εδρεύει στην  Καλλιθέα, στην οδό Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 196, Τ.Κ. 17671 με ΑΦΜ 801615971 με αρ. ΓΕΜΗ 160189903000 με αρ. τηλ. 215-2154083, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  info@trustplan.gr.

1.3. Οι όροι χρήσης διέπονται από τις εφαρμοστέες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, όπως τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή κατά περίπτωση (2251/1994 ως ισχύει), το ηλεκτρονικό εμπόριο (π.δ. 131/2003), την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2472/1997, 4624/2019, ΓΚΠΔ 679/2016/ΕΕ), την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλη σχετική.

1.4. Αναφορικά με τους παρόντες όρους, εφαρμόζεται το αρ.2 του ν.2251/1994 ως ισχύει.

1.5. Η Trust Plan δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Τυχόν ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Τυχόν μη ενάσκηση από την Trust Plan των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

1.6. Παράλληλα με το παρόν κείμενο, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε και την Πολιτική Απορρήτου μας.

 

 1. Ορισμοί – Επεξήγηση όρων

Συναφής νομοθεσία: Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 679/2016/ΕΕ, ν.4624/2019, ν.3471/2006

Δεδομένα: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Χρήστης/επιχείρηση: ο εκάστοτε πελάτης (φυσικό/νομικό πρόσωπο) που αγοράζει υπηρεσίες της Trust Plan

E-shop/ιστότοπος: ο ιστότοπος dataprotection-toolkits.com

Βασικές επεξεργασίες: επεξεργασίες βάσει των ελάχιστων αναγκαίων δεδομένων και σκοπών που καθορίζονται από νομικές διατάξεις ή νόμιμες συμβατικές υποχρεώσεις.

 

Τυχόν ειδικότεροι όροι αναφερόμενοι όροι αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων (πχ επεξεργασία, υποκείμενα δεδομένων, υπεύθυνος επεξεργασίας), φέρουν την έννοια που έχουν στον ΓΚΠΔ 679/2016/ΕΕ.

 

 1. Εγγραφή χρηστών 

3.1. Για την αγορά κάποια υπηρεσίας από τον ιστότοπό μας, αφού την επιλέξετε, απαιτείται η παροχή κάποιων στοιχείων σας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής και να εκδοθεί το νόμιμο παραστατικό. Κατά τη διαδικασία πληρωμής και με την υποβολή των στοιχείων σας, δηλώνετε ότι αυτά είναι πλήρη, ακριβή και αληθή. Αποδέχεστε δε, ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση του παρόντος όρου, η Trust Plan μπορεί να εμποδίσει ή να διακόψει την εγγραφή σας, την παροχή των υπηρεσιών της καθώς και την πρόσβασή σας στον ιστότοπό της.

3.2. Άμεσα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής και την επιβεβαίωση της πληρωμής, σας καθιστούμε εγγεγραμμένο χρήστη και σας παρέχουμε πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό (στην Περιοχή Πελατών), δημιουργώντας για εσάς προσωρινό username/password και ενημερώνοντάς σας σχετικά μέσω email.

3.3. Στη συνέχεια καλείστε να εισέλθετε στο λογαριασμό σας (στην Περιοχή Πελατών) και να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης μετά την πρώτη είσοδό σας, εάν επιθυμείτε. Στο λογαριασμό σας (Περιοχή Πελατών) θα βρείτε το σύνολο των προϊόντων που έχετε αγοράσει.

3.4. Ως χρήστης δηλώνετε και αποδέχεστε ότι η δηλωθείσα διεύθυνση email είναι δική σας και υπό τον αποκλειστικό έλεγχό σας. Η Trust Plan δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία σας από τυχόν παράνομη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ή και στον ιστότοπό της (Περιοχή Πελατών).

3.5. Η Trust Plan επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ζητήσει την αποστολή περαιτέρω πληροφοριών ή δικαιολογητικών για να επιβεβαιώσει ότι εσείς ως χρήστης/επιχείρηση είστε ο νόμιμος κάτοχος της δηλωθείσας διεύθυνσης email ή ότι είστε εξουσιοδοτημένος σχετικά από αυτόν. Σε περίπτωση που η  Trust Plan διαπιστώσει ότι αυτό δεν ισχύει, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά την πρόσβασή σας στον ιστότοπο, να διαγράψει εντελώς το λογαριασμό σας, ενώ δεν αποκλείονται αξιώσεις αποζημίωσης για κάθε ζημία, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης.

3.6. Οι χρήστες του ιστότοπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε ενέργεια που διενεργείται μέσω των κωδικών πρόσβασης. Σε περίπτωση που έχετε υπόνοιες ότι κάποιος έχει αποκτήσει παράνομη πρόσβαση στο λογαριασμό σας στον ιστότοπό μας, υποχρεούστε να μας ειδοποιήσετε άμεσα καθώς και να μας ενημερώσετε για οποιοδήποτε στοιχείο ή περιστατικό συνδέεται με αυτή. Σε κάθε περίπτωση, η Trust Plan, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει για τους χρήστες από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τρίτους.

3.7. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων, η Trust Plan  επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διακόψει την πρόσβαση του χρήστη στον ιστότοπο, να διαγράψει εντελώς το λογαριασμό του, να τερματίσει εν γένει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη, να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του ιστότοπου, ενώ δεν αποκλείονται αξιώσεις αποζημίωσης για κάθε ζημία, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης.

3.8. Για τη διαγραφή του λογαριασμού σας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε email στο info@dataprotection-toolkits.com.

 

 1. Όροι Παραγγελιών 

 4.1. Η Trust Plan διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών όλων των υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των επισκεπτών του ιστότοπου. Σε κάθε περίπτωση η χρέωση γίνεται με το τίμημα που αναγράφεται στον ιστότοπο κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας.

4.2. Κάθε παραγγελία καταχωρείται στον ιστότοπό μας με έναν μοναδικό αριθμό παραγγελίας. Ο αριθμός αυτός γνωστοποιείται στον χρήστη με αντίστοιχο ηλεκτρονικό μήνυμα στη δηλωθείσα διεύθυνση e-mail. Μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής, δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές στην παραγγελία.

 

 1. Τρόποι Πληρωμής

5.1. Η καταβολή της αξίας των υπηρεσιών είναι δυνατή:

α) με τη χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας μέσω του ePOS της Τράπεζας Πειραιώς.

β) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Δικαιούχος : Trust Plan Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Τράπεζα Αρ. Λογαριασμού / IBAN

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR3601710460006046154482701

γ) μέσω paypal

5.2. Σε περίπτωση που επιλέξετε την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, μετά την κατάθεση για δική σας καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση ενημερώστε μας μέσω email στο info@dataprotection-toolkits.com  ή μέσω τηλεφώνου στο 215-2154083 στέλνοντας το αντίγραφο της τραπεζικής κατάθεσης. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους τρόπους πληρωμής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία μας στο 215-2154083 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή μέσω email στο info@dataprotection-toolkits.com.

5.3. Για κάθε πληρωμή εκδίδεται υποχρεωτικά τιμολόγιο με τα στοιχεία της επιχείρησης που αγόρασε την υπηρεσία.

 

 1. Ασφάλεια συναλλαγών

6.1. Η Trust Plan δίνει έμφαση στην ασφάλεια των συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.

6.2. Ειδικότερα, κατά τις συναλλαγές σας χρησιμοποιείται:

α) Κρυπτογράφηση: για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων κατά τη μεταφορά τους, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης LET’S ENCRYPT SSL/TLS Certificate της πλατφόρμας PLESK.

β) Αυτόματη Αποσύνδεση: Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 15 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση.

 

 1. Ευθύνη Χρηστών

7.1. Με την επίσκεψη και χρήση του ιστότοπου αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι θα κάνετε χρήση του e-shop σύμφωνα με τους παρόντες όρους και το νόμο και ειδικότερα με τρόπο που δε θα έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή που παρενοχλεί τρίτους ή βλάπτει δικαιώματα τρίτων, ή με τρόπο που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτό ή των προσφερόμενων υπηρεσιών.

7.2. Ειδικότερα αποδέχεστε ότι κατά τη χρήση του ιστότοπού μας θα απέχετε από πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού.

7.3. Σε κάθε περίπτωση χρήσης, παράνομης ή αντίθετης με τους όρους ή το νόμο, ενδέχεται να υποχρεωθείτε σε αποζημίωση της Trust Plan για κάθε ζημία. 

 

 1. Περιορισμός ευθύνης από τη λειτουργία του website 

8.1. O ιστότοπος της Trust Plan παρέχεται «ως έχει», όπως και το εν γένει περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτόν. Η Trust Plan δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που σχετίζεται με τη λειτουργία ή μη του e-shop ή ολόκληρου του ιστότοπου ή που οφείλεται σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν παράνομες επεμβάσεις τρίτων στον ιστότοπο.

8.2. Προς το σκοπό αυτό η Trust Plan συνιστά στους χρήστες να μεταφορτώνουν και να αποθηκεύουν την υπηρεσία που έχουν αγοράσει στο τερματικό τους σε εύλογο χρόνο μετά την αγορά του (από την Περιοχή Πελατών), να το αξιοποιούν και να το έχουν σε άμεση διαθέσιμη μορφή στο τερματικό τους ή σε έντυπη μορφή. 

8.3. Η Trust Plan καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του e-shop και εν γένει του ιστότοπου, αλλά δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για άλλο λόγο.

8.4. Αν και λαμβάνουμε και επανεξετάζουμε τακτικά τα μέτρα ασφαλείας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο ιστότοπός μας αποκλείεται να προσβληθεί από ιούς. Συνεπώς συνιστούμε τη διαρκή χρήση στο τερματικό σας κατάλληλων προγραμμάτων (antivirus, κλπ) πριν τη χρήση του ιστότοπού μας και την αποθήκευση πληροφοριών, ή περιεχομένου αυτού στο τερματικό σας.

 

 1. Υπηρεσίες

9.1. Κατηγορίες Υπηρεσιών

Στον ιστότοπό μας μπορείτε να αγοράσετε τις εξής υπηρεσίες μας :

 

Toolkits

 1. GDPR Premium Toolkit
 2. GDPR Business Toolkit
 3. GDPR Digital Security Toolkit
 4. GDPR e-shop Toolkit
 5. GDPR Freelancer Toolkit

 

Bundles

 1. Employee Bundle
 2. Processor Bundle
 3. Training Bundle
 4. Consent Bundle
 5. Subject rights/DSAR Bundle
 6. Data Breach Bundle
 7. CCTV Bundle
 8. Website Bundle
 9. Social media Bundle
 10. Marketing Bundle

 

Ανάλυση Υπηρεσιών

9.1.1. GDPR Toolkits

9.1.1.α. Premium Toolkit

Το GDPR Premium toolkit είναι η ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη της Trust Pl@n για την προσαρμογή των ΜμΕ με τον GDPR. 

Περιλαμβάνει συνολικά 45 κείμενα που καλύπτουν όλους τους τομείς όπου μια επιχείρηση επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, τόσο στο φυσικό χώρο λειτουργίας της όσο και στον ψηφιακό. 

Με το GDPR Premium toolkit οι επιχειρήσεις αποκτούν Σχέδιο Διαχείρισης Δεδομένων και ανταποκρίνονται με ολοκληρωμένο τρόπο στην Αρχή της Λογοδοσίας.

 

9.1.1.β. Business Toolkit

Το GDPR Business toolkit είναι η εργαλειοθήκη που προτείνει η Trust Pl@n για την προσαρμογή με τον GDPR ΜμΕ που διαθέτουν μόνο φυσικό χώρο και δε δραστηριοποιούνται online.

Περιλαμβάνει 30 κείμενα που αφορούν τις επεξεργασίες δεδομένων που λαμβάνουν χώρα σε φυσικά γραφεία, καταστήματα, κλπ.

Καλύπτει τις βασικές επεξεργασίες δεδομένων μιας πολύ μικρής επιχείρησης (ελάχιστα αναγκαία δεδομένα και βασικές επεξεργασίες πελατών, εργαζομένων, εξωτερικών συνεργατών).

 

9.1.1.γ. Digital Security Toolkit

Με το GDPR Digital Security toolkit η επιχείρηση αποκτά εργαλεία και διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τηρεί στα πληροφοριακά της συστήματα, όπως και τη διασύνδεσή τους με τις online επεξεργασίες. Με μια δέσμη εσωτερικών και δημόσιων κειμένων η επιχείρηση αποκτά ένα Σύστημα Ψηφιακής Ασφάλειας για να θωρακίσει τα ψηφιακά δεδομένα που διαχειρίζεται.

Με 14 διαφορετικά κείμενα προσαρμόζουμε τη συγκεκριμένη επεξεργασία με τις απαιτήσεις του GDPR.

 

9.1.1.δ. GDPR e-shop Toolkit

Με το GDPR e-shop Toolkit καλύπτετε τις ανάγκες προσαρμογής του e-shop σας με τον GDPR. 

Περιλαμβάνει 15 κείμενα (Πολιτικές, Διαδικασίες, Πρότυπα, έντυπα, κλπ) με τα οποία εκπληρώνετε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη λειτουργία του e-shop, ως προς τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

Με το GDPR e-shop Toolkit δείχνετε στους πελάτες σας ότι σέβεστε και προστατεύετε τα δεδομένα τους, χτίζοντας έτσι σχέσεις εμπιστοσύνης.

 

9.1.1.ε. Freelancer Toolkit

Το GDPR Freelancer Toolkit είναι μια εργαλειοθήκη, η οποία συμβάλλει στη συμμόρφωση των ατομικών επιχειρήσεων που δεν απασχολούν προσωπικό και ανήκουν στην κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων στον ΓΚΠΔ και τη συναφή νομοθεσία.

Αποτελείται αποκλειστικά από κείμενα ready-to-use, όπως:

– πολιτικές απορρήτου, πολιτική ασφαλείας δεδομένων, πολιτική cookies, DPA, Αίτηση άσκησης δικαιωμάτων – υποβολής παραπόνων, πρότυπο συγκατάθεσης, και άλλα.

Στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών των ατομικών επιχειρήσεων που δεν απασχολούν προσωπικό και δεν εκτελούν ιδιαίτερα σύνθετες επεξεργασίες δεδομένων.

 

9.1.1.ε. Γενικά για τα Toolkits

Τα Toolkits παραδίδονται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή, τόσο ως σύνολο όσο και κατανεμημένο σε ειδικότερες κατηγορίες κειμένων, οδηγιών, εργαλείων, μέσω του ιστότοπου dataprotection-toolkits.com, για την ευκολότερη χρήση τους. Επίσης αποστέλλονται μέσω email.

Στην υπηρεσία των Toolkits δεν περιλαμβάνεται η εφαρμογή τους στην επιχείρησή σας.

Τα Toolkits και τα Bundles (όπως και κάθε υπηρεσία) δεν περιλαμβάνουν έλεγχο ή έρευνα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης για τον εντοπισμό διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων ή έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων σας ή έλεγχο τυχόν χρησιμοποιούμενων ψηφιακών (ιδίως διαδικτυακών) εφαρμογών και εν γένει προγραμμάτων ή τεχνικό έλεγχο του ιστότοπού σας ή έλεγχο της φυσικής ασφάλειας της επιχείρησής σας. Τα Toolkits και τα Bundles (όπως και κάθε υπηρεσία) δεν περιλαμβάνουν πραγματοποίηση αλλαγών στην ίδια την επεξεργασία των δεδομένων. Βλ. ειδικότερα σημείο 13. Περιορισμοί – Αποποίηση Ευθύνης Υπηρεσιών.

 

9.2. Bundles

Τα Πακέτα (Bundles) που δημιούργησε και παρέχει η Trust Plan για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων σε ειδικότερες επεξεργασίες είναι τα εξής :

 • Employee Bundle
 • Processor Bundle
 • Training Bundle
 • Consent Bundle
 • Subject rights/DSAR Bundle
 • Data Breach Bundle
 • CCTV Bundle
 • Website Bundle
 • Social media Bundle
 • Marketing Bundle

Κάθε ένα πακέτο από αυτά, μπορεί να αγοραστεί ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με το GDPR Digital Security Toolkit, το GDPR e-shop Toolkit, το GDPR Freelancer Toolkit ή το GDPR Business Toolkit. 

Στην υπηρεσία των Bundles δεν περιλαμβάνεται η εφαρμογή τους στην επιχείρησή σας.

 

      10.Χρόνος Παράδοσης – Διάρκεια Υπηρεσιών

10.1. Η Trust Plan δεσμεύεται να δημιουργήσει και να καταχωρίσει το Toolkit/Bundle που επιλέξατε και αγοράσατε στον προσωπικό σας λογαριασμό ή να σας το αποστείλει μέσω email, εντός 3 ημερών από την ημερομηνία επιτυχημένης υποβολής του ερωτηματολογίου στον ιστότοπό μας. Ο συνήθης χρόνος παράδοσης είναι άμεσος, εντός της ημέρας κατά την οποία επιβεβαιώνεται η αγορά.

10.2. Η παροχή των υπηρεσιών της Trust Plan αναφορικά με τα Toolkit/Bundle, λήγει με την καταχώριση του Toolkit/Bundle στον προσωπικό σας λογαριασμό ή την αποστολή του μέσω email, δίχως να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια ή όχληση. Η επιχείρηση μπορεί να κάνει χρήση του Toolkit/Bundle οποιαδήποτε στιγμή. 

10.3. Τυχόν παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ή άλλες, συνιστούν διαφορετική υπηρεσία και δεν παρατείνουν επουδενί και με κανένα τρόπο τις υπηρεσίες των Toolkit/Bundle.

 

 1. Εμπιστευτικότητα

11.1. Η Trust Plan δεσμεύεται στην τήρηση απόλυτης εμπιστευτικότητας για κάθε τυχόν πληροφορία που έρχεται εις γνώσιν της με οποιοδήποτε τρόπο από εσάς κατά την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας της (ενδεικτικά: εμπορικό απόρρητο, εσωτερική διάρθρωση,  συνεργασίες κλπ). Η υποχρέωση αυτή βαρύνει και τυχόν συνεργάτες της Trust Plan. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας υφίσταται τόσο κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών της όσο και για χρονικό διάστημα 5 ετών μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο τερματισμό τους.

11.2. Η παροχή των υπηρεσιών της Trust Plan δεν περιλαμβάνει την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η επιχείρησή σας, πλην των στοιχείων των νομίμων εκπροσώπων για λόγους επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου μας.

 

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία

12.1. Η πνευματική ιδιοκτησία του συνόλου των περιεχομένων του ιστότοπου (ενδεικτικά των ερωτηματολογίων, των GDPR Toolkit/Bundle, του Εγχειριδίου Ενημέρωσης για υπευθύνους επεξεργασίας, του εκπαιδευτικού υλικού και κάθε άλλου), ανήκει αποκλειστικά στην Trust Plan, με εξαίρεση δικαιώματα τρίτων.

12.2. Στην επιχείρησή σας (και μόνο σε αυτή που συμβάλλεται/αγοράζει συγκεκριμένη υπηρεσία) παραχωρείται μόνο το δικαίωμα της προσωπικής επαγγελματικής χρήσης και αναπαραγωγής αποκλειστικά για τις ανάγκες της συναφούς νομοθεσίας (συμβολή στη συμμόρφωση, απόδειξη τήρησης αρχής λογοδοσίας), της χρήσης σε περίπτωση ελέγχου από την ΑΠΔΠΧ και της εκπαίδευσης του προσωπικού της, εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

12.3. Απαγορεύεται ρητά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημόσια προβολή, αναπαραγωγή, διάθεση σε τρίτους (με ή χωρίς αντάλλαγμα). Ιδίως απαγορεύεται η διαδικτυακή προβολή, διάδοση, αναπαραγωγή  οποιουδήποτε περιεχομένου (με ή χωρίς αντάλλαγμα), πλην των κειμένων τα οποία πρέπει να δημοσιευθούν διαδικτυακά στο πλαίσιο της συμμόρφωσης (πχ Πολιτική Απορρήτου κλπ).

12.4. Για την περίπτωση της παραβίασης των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, η επιχείρηση υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας ίση με το 100πλάσιο της καταβληθείσας αμοιβής, με την επιφύλαξη διεκδίκησης περαιτέρω ζημίας και ηθικής βλάβης εκ μέρους της Trust Plan.

 

 1. Περιορισμοί – Αποποίηση Ευθύνης Υπηρεσιών 

13.1. Σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες των Toolkit/Bundle τελούν υπό την έγκριση της επιχείρησης σας με βάση τον ιδιαίτερο επιχειρησιακό τρόπο λειτουργίας, δεν είναι απολύτως επιχειρησιακά εξατομικευμένα και ενδέχεται να απαιτούν επιμέρους τροποποιήσεις στις ειδικότερες ανάγκες των επεξεργασιών δεδομένων που πραγματοποιείτε. Τα Toolkit/Bundle και η εφαρμογή τους στην επιχείρηση, δεν υπέχουν θέση πιστοποίησης ή έγκρισης συμμόρφωσης, ως προς οποιοδήποτε κανονισμό. 

13.2. Τα Toolkit/Bundle δεν περιλαμβάνουν ούτε συνιστούν εκτίμηση αντικτύπου (DPIA) και δεν περιλαμβάνουν έρευνα για τυχόν διαβιβάσεις δεδομένων εκτός Ε.Ο.Χ. 

13.3. Τα Toolkit/Bundle ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά των ΜμΕ που ενεργούν βασικές επεξεργασίες και όχι σε κάθε κατηγορία επιχείρησης. Τα Toolkit/Bundle συμβάλλουν αποφασιστικά: 

α) στην μείωση-μετριασμό του κινδύνου που προκαλείται αντικειμενικά από την επεξεργασία δεδομένων, σε σχέση με το τρέχον επίπεδο της επιχείρησης

β) στην αποκατάσταση βασικών αποκλίσεων, ώστε η επιχείρηση να είναι σε θέση να επεξεργάζεται δεδομένα υπό ασφαλέστερο πλαίσιο και να διαθέτει το παραδοτέο υλικό ως ένα μέσο απόδειξης της προσπάθειας τήρησης της αρχής της λογοδοσίας

γ) στην εξοικείωσή της επιχείρησής σας με τις βασικές προβληματικές και κανόνες που θέτει η συναφής νομοθεσία, 

αλλά δεν επιτυγχάνουν απόλυτη και πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή. Η αναφορά της λέξης «συμμόρφωση» στις υπηρεσίες Toolkit/Bundle γίνεται στο πλαίσιο κατανόησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συναφή νομοθεσία και δε συνιστά αναγκαία ιδιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Trust Plan δε φέρει ευθύνη για τη μη συμμόρφωση (ή την ανεπαρκή συμμόρφωση) της επιχείρησής σας και δε φέρει ευθύνη από τυχόν παραβίαση της συναφούς νομοθεσίας.

13.4. Επισημαίνεται ότι η πλήρης συμμόρφωση είναι μια διαδικασία που εκτός από εφαρμογή του περιεχομένου των Toolkit/Bundle ενδεχομένως απαιτεί κατά περίπτωση και περαιτέρω μελέτη των επεξεργασιών. Σε κάθε περίπτωση η συμμόρφωση της επιχείρησής σας με τη συναφή νομοθεσία, πρέπει να επανελέγχεται τακτικά.  

13.5. Το περιεχόμενο και η παράδοση των Toolkit/Bundle συνιστά παροχή υπηρεσιών ορισμένου χρόνου που γίνεται άπαξ και σε καμία περίπτωση έργο κατά την έννοια του ΑΚ. Τυχόν παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ή άλλες, συνιστούν διαφορετική υπηρεσία και δεν παρατείνουν επουδενί και με κανένα τρόπο τις υπηρεσίες των Toolkit/Bundle.

13.6. Οι υπηρεσίες Toolkit/Bundle δε συνιστούν υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).

13.7. Το περιεχόμενο των Toolkit/Bundle βασίζεται στις γενικές και αποδεκτές πρακτικές και συνθήκες επεξεργασίας για ΜμΕ και βάσει του επιπέδου της νομικής και τεχνικής γνώσης που είναι διαθέσιμο κατά την στιγμή της παράδοσης τους. 

13.8. Οι υπηρεσίες της Trust Plan δεν περιλαμβάνουν έλεγχο ή έρευνα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης για τον εντοπισμό διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων ή έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων σας ή έλεγχο τυχόν χρησιμοποιούμενων ψηφιακών (ιδίως διαδικτυακών) εφαρμογών και εν γένει προγραμμάτων ή τεχνικό έλεγχο του ιστότοπού σας ή έλεγχο της φυσικής ασφάλειας της επιχείρησής σας. Οι υπηρεσίες της Trust Plan δεν περιλαμβάνουν πραγματοποίηση αλλαγών στην ίδια την επεξεργασία των δεδομένων.

13.9. Η Trust Plan καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών σχετικά με τα ουσιώδη χαρακτηριστικών των διατιθέμενων υπηρεσιών, με την επιφύλαξη σφαλμάτων, που έχουν προκύψει ακούσια.

 

 1. Υπαναχώρηση

14.1. Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της φύσης των υπηρεσιών μας, το δικαίωμα υπαναχώρησης δε μπορεί να ασκηθεί λυσιτελώς μετά την έναρξη της παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών μας και ειδικότερα όλων των υπηρεσιών Toolkit/Bundle. Δηλαδή, το δικαίωμά σας να επιστρέψετε την υπηρεσία που λάβατε καθ’ οιοδήποτε τρόπο και να σας επιστρέψουμε το καταβληθέν ποσό, δεν τυγχάνει εφαρμογής αναφορικά με αυτές τις υπηρεσίες μας. 

14.2. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες υπηρεσίες μας μετά την περιέλευσή τους σε εσάς καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκ φύσεως μπορούν να αναλωθούν άμεσα (χρησιμοποιηθούν κλπ). Ως εκ τούτου θα καθίστατο καταχρηστική η εκ μέρους σας άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σχετικά με ήδη αναλωθείσα υπηρεσία.

14.3. Για το λόγο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης για τις παραπάνω υπηρεσίες, μπορεί να ασκηθεί μόνο από την στιγμή της πληρωμής μέχρι την καταχώριση του Toolkit/Bundle στον προσωπικό σας λογαριασμό εντός του ιστοτόπου μας ή την στιγμή της καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποστολής του σε εσάς. Από το χρονικό αυτό σημείο και μετά, δε δύνασθε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης λυσιτελώς. 

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυσης Διαφορών – Αρμοδιότητα

15.1. Για κάθε διευκρίνιση ή οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με τις υπηρεσίες του e-shop, απορίες και πληροφορίες για τις παραγγελίες τους, οι χρήστες μπορούν να καλούν στο 215-2154083 εργάσιμες ημέρες και ώρες.

15.2.Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά ή διένεξη μεταξύ των μερών που αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων, θα υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

15.3.Σε περίπτωση που συγκεκριμένοι όροι κριθούν άκυροι από τα Ελληνικά Δικαστήρια, η ακυρότητα αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα και των υπολοίπων. Η Trust Plan δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας.

15.4. Για την επίλυση τυχόν διαφορών τους από συναλλαγές τους με το e-shop, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην Trust Plan μέσω της φόρμας επικοινωνίας, για την άμεση διευθέτηση αυτών.